Vilkår og Betingelser
Firmaet Hallgren Group ApS beskrives herefter som ‘Udbyderen’. Udtryk der bruges på disse portaler som ’vi’, ’vores’ og ’os’ henviser til ligeledes til ‘Udbyderen’ og dens portaler og produkter. Ligeledes henviser udtryk som ’du’, ’dig’, ’din’, og ’dine’ på portalerne til brugeren af disse.

Hvis du er under 13 år, eller underlagt værge skal du have denne eller disses accept ved brug af portalerne.

Overskrifter og nummeringen er udelukkende til for at lette læsbarheden af vores vilkår og betingelser.

  Generelle vilkår og betingelser
   Udbyderen har retten til at ændre gældende vilkår og betingelser til enhver tid og uden forudgående varsel til brugeren. Endvidere er Udbyderen ikke forpligtet til at meddele brugeren om eventuelle ændringer eller tilføjelser i vilkårene og betingelserne. Udbyderen er ikke forpligtet hverken overfor brugen, eller tredjemand, til at overvåge portalerne, og Udbyderen påtager sig således ikke forpligtigelsen af at kontrollere indhold og materiale der lægges op af brugere (brugergeneret materiale) på vores portaler. Udbyderen forbeholder sig retten til at fjerne materiale der er i strid mod vores gældende vilkår og betingelser. Udbyderen forbeholder sig endvidere retten til at nægte en bruger adgang til vores portaler. Udbyderen behandler alle brugere, kunder og leverandører mv. på korrekt og objektiv vis og uden hensyn til deres køn, alder, stilling / status, religion, hudfarve, etnisk oprindelse eller tilhørsforhold. Udbyderen stræber efter at indholdet og informationer på vores portaler er så nøjagtigt, korrekt og forståeligt som muligt (samt lovligt). Vi kan dog ikke kontrollere eller efterprøve rigtigheden af alt indhold på vores portaler, og derfor tager vi ikke ansvar for indholdet og et eventuelt erstatningsansvar kan dermed ikke rejses. Derfor må du gerne gøre Udbyderen opmærksom på eventuelle fejl, ukorrektheder eller lignende på vores portaler.
  Ophavsret
   Udbyderen ejer al materiale på portalerne herunder, men ikke begrænset til: samtlige figurer, billeder, tekster/artikler, eventuelle film og opgaver, samt programmeringskoden. Disse må kun benyttes kommercielt, i publikationer mm. ved udtrykkeligt og skriftlig tilladelse fra Udbyderen. Brugeren har ikke tilladelse til at kopiere, overdrage, modificere, distribuere, videregive, bytte, fremvise eller på anden måde gøre tilgængeligt, udføre, udsende, licensere, offentliggøre eller skabe bearbejdede værker baseret på information eller tjenester som findes på matematikportalen.dk uden udtrykkelig skriftligt samtykke. Alle informationer samt tjenester – herunder brugergenereret materiale, såsom forumposts og kurser - der er knyttet til sitet er beskyttet i henhold til gældende immaterialretlig lovgivning. Ved oprettelse af en bruger vedkender du at Udbyderen har retten til alle navne forbundet med vores portaler.
  Bruger og brugergeneret data
   Det er gratis at oprette sig som bruger på vores portaler. Det er nødvendigt at oprette sig som bruger for at benytte visse værktøjer og features på vores portaler. Det er kun tilladt at oprette én bruger på vores portaler. Ved oprettelse skal du acceptere vores vilkår og betingelser. Brugeren skal afgive korrekt og fuldstændig registreringsinformation, og du forpligter dig til at opdatere dine informationer, såfremt de angivne registreringsinformationer senere ændres. Udbyderen forbeholder sig retten til at nægte et brugernavn/e-mail og/eller adgangskode og dermed forsat adgang til vores portaler. Udbyderen forbeholder sig endvidere retten til at enhver tid at kræve et brugernavn. Såfremt brugeren ikke ændrer sit brugernavn, forbeholder matematikportalen.dk sig retten til at slette eller ændre dennes (brugerens) profil. Udbyderen forbeholder sig retten til at spærre/lukke en brugerkonto, hvis vores vilkår og betingelser overtrædes.
    Udelukkes en bruger, har denne ikke ret til på ny at oprette en ny bruger, uden at dette skriftligt er godkendt af Udbyderen.
   Brugeren skal beskytte sin adgangskode mod andres kendskab og ikke overlade disse informationer til uvedkommende. Brugeren er ansvarlig for al aktivitet på brugerens profil. Har brugeren kendskab til eller mistanke om, at andre har eller kan få adgang til brugerens profil, så skal brugeren underrette Udbyderen herom uden ugrundet ophold. Som bruger forpligtes du til alene at anvende portalerne på en måde, så det ikke skader dem på nogen måde. Udbyderen fralægger sig al ansvar for brugergeneret indhold, men vi bestræber os på at fjerne stødende og andet indhold som strider imod vores vilkår og betingelser. Holdninger og meninger udtrykt af brugere på vores portaler afspejler ikke vores officielle holdning og mening og kan ikke tolkes som sådan. Det er ikke tilladt at publicere indhold på portalerne, hvis det kan virke stødende, overtræder dansk lov eller er imod ”god tone” – princippet. I tilfælde vi vurderer at brugergeneret indhold og data – f.eks. beskeder, statusbeskeder, billeder, forumindlæg – forbeholder vi os retten til at rette i eller fjerne indholdet uden forudgående varsel til brugeren. I tilfælde af at en bruger offentliggøre ulovligt indhold, forbeholder Udbyderen sig retten til at videregive oplysninger om brugeren og indholdet til relevante myndigheder.
  Persondatapolitik
   Udbyderen indsamler forskellige informationer om brugernes færden på vores portaler og hjemmesider, for at optimere og forbedre brugeroplevelsen. Oplysninger til statistiske formål bliver anonymiseret, og kan således ikke bruges til at identificere individuelle brugere. Vi gemmer forskellige cookies på din computer i forbindelse med log ind og til statistiske formål. De data som gives, om end det er dine, dine forældres eller din værges informationer, vil blive behandlet forsvarligt og efter persondataloven. Informationerne vil ikke blive udleveret til tredjemand, med mindre dette ved lov er krævet. Ved persondata forstås alle informationer som måtte være afgivet af brugeren, og som ville kunne identificere en fysisk person.
  Ansvarsfraskrivelse
   Udbyderen kan ikke garantere at vores portaler er fejlfrie. Vi kan ej heller garantere for, at vores portaler er frit for vira og andet ondsindet materiale. I tilfælde af vira eller andet ondsindet materiale forefindes på en eller flere portaler er Udbyderen ikke ansvarlig for dette, og hvad dette måtte medføre. Udbyderen dækker hverken for opkobling, computerudstyr eller andet, der er nødvendigt for at få adgang til Udbyderen’s portaler og dens tjenester. For at få adgang til Udbyderen’s portaler er det nødvendigt at have en internetopkobling. Udbyderen bærer ikke ansvaret for noget tab, herunder formuetab, eller omkostninger forbundet med ovenstående internetopkobling, der end måtte opstå som følge af anvendelsen af vores portaler og tjenester. Udbyderen garanterer ikke at vores portaler er tilgængelige uden driftsforstyrrelser og påtager sig ikke noget ansvar i dette henseende. Udbyderen forbeholder sig retten til når som helst og uden varsel at fjerne (helt eller delvist) tjenester/portaler. Udbyderen påtager sig intet ansvar i et sådant henseende. Brugen af portalerne garanterer ikke at brugeren kan opnå et bestemt resultat. Brugerens anvendelse af portalerne er på egen risiko og Udbyderen kan ikke garantere portalerne eller informationer, der er tilknyttet. Portalerne tilvejebringes som ”det er og forefindes”, med de fejl og mangler dette kan indebære. Udbyderen er ikke ansvarlig for tab af information, der må være tilknyttet vores portaler. Brugeren forpligter sig endvidere til at holde Udbyderen og dens medarbejdere, fuldmægtige, samarbejdspartnere, andre brugere og andre tredjeparter skadesløse for alle krav, tab og omkostninger, inklusiv rimelige sagsomkostninger, som fremkommer som følge af krav fra tredjemand, som skyldes brugerens manglende overholdelse af vores vilkår og betingelser. Vores portaler kan indeholde information, som stammer fra tredjemand. Udbyderen kan imidlertid hverken garantere for eller påtage sig ansvaret for sådan information, herunder rigtigheden af denne.
  Nyhedsmail
   På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores nyhedsmail. Nyhedsmailen indeholder nyheder om os og om vores produkter, relevante tilbud mm. Vi har ikke et fast interval nyhedsmailen udsendes, men som regel er det en gang i kvartalet. Du skal selv vælge nyhedsmailen til, og du kan til hver en tid vælge den fra igen enten ved at klikke frameld nyhedsbrev i bunden af nyhedsmailen eller kontakte via mail.
  Andet
   Enhver strid mellem Udbyderen og brugeren skal afgøres ved dansk lovgivning ved Byretten i København.
Har du spørgsmål eller lignende til vores vilkår og betingelser er du velkommen til at kontakte os på denne e-mail-adresse: undervisningsportaler@gmail.com Sidst opdateret: 4 April 2016